• Yêu Thương Và Phục Vụ

  • Caritas TGP Sài Gòn: Tham dự khóa tập huấn do Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển DRD tổ chức
  • CARITAS TGP SÀI GÒN: Buổi Tập Thủy Trị Liệu Cho Các Bé Tổn Thương Não